احمد قاسمی قلعه بهمن

درباره من

دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

احمد قاسمی قلعه بهمن مدرک کارشناسی ارشد و مدرک دکتری خود را به ترتیب در سالهای 1379 و 1387 از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نموده است. او در حال حاضر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی کاربردی) دانشگاه سمنان می باشد. اولویت های پژوهشی او عبارتند از: مدل سازی و مطالعه خستگی و شکست در فلزات، پلیمرها و کامپوزیتها، طراحی و مطالعه رفتار مکانیکی کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها، شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه ای، روش اجزاء محدود مرسوم و معکوس و کاربرد آن در مسائل وابسته به زمان و شبیه سازی تغییرات شکل های کراندار. او تاکنون در سطوح کارشناسی، ارشد و دکتری موفق به تدریس این دروس شده است: طراحی اجزاء (1)، مقاومت مصالح (1 و 2)، استاتیک، دینامیک، مواد مرکب، طراحی مکانیزم ها، مواد مرکب پیشرفته، خزش، خستگی و شکست، مکانیک شکست و روش اجزاء محدود.  ...

محقق گوگل

(1402/9/7)

استنادات

564

h-index

12

i10-index

15

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/7)

استنادات

386

مقالات

43

h-index

10

مؤلفین همکار

50

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1386

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ایران

1377-1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبه ممتاز.

تجارب

1385-1387

تخمین خواص مکانیکی و خواص شوک حرارتی به روش معکوس

بخشی از بدنه یک سازه هوایی

1378-1380

فعالیت در یک پروژه صنعتی برای شبیه سازی اجزای محدود یک روتور توربین

روتور یک سازه هوایی

از فروردین 1393 تا کنون

مدیر مسئول نشریه (MACS) Mechanics of Advanced Composite Structures

دانشگاه سمنان - دانشکده مکانیک

https://macs.semnan.ac.ir/

مهارت ها

روش های اجزاء محدود کلاسیک و توسعه یافته

روش های پیش بینی عمر خستگی

شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه ای

طراحی مواد کامپوزیت، نانوکامپوزیت و هدفمند

تغییر شکل کراندار و پلاستیسیته سیکلی

مکانیک شکست و بررسی تأثیر اندازه بر چقرمگی شکست

اولویت های پژوهشی

تحلیل خستگی و شکست در کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

شناسایی آسیب، تخمین رشد ترک و جداسازی مودهای آسیب در مواد کامپوزیت

تعیین خواص مکانیکی و ارتعاشی بر اساس روش های تست غیرمخرب نظیر مودال و آکوستیک

شبیه سازی و ساخت مواد هوشمند نظیر کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های خودترمیم و حافظه دار

توسعه مدل های پیش بینی عمر و تحلیل خستگی چند محوره

تحلیل ارتعاشات و کمانش در کامپوزیتهای لایه ای و مواد هدفمند

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Data analysis of striation spacing, lifetime, and crack length in crankshaft ductile cast iron under cyclic bending loading through high-cycle fatigue regime
data in brief(2022)
9428318001, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
مدلسازی کریستال پلاستیسیته رچتینگ در ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری تنش- کنترل سیکلیک کششی با تنش میانگین غیرصفر
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات موتور(2022)
عادل بصیری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Investigation into the shape memory behavior of peanut-pattern auxetic structures
EXPRESS POLYMER LETTERS(2022)
9311172001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^عبدالحسین فریدون, حسین علی خنکدار
Effect of Nanoclay Filler on Fatigue Life of Natural Rubber/Styrene-Butadiene Blend
ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY(2022)
9511172001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^محمد علی حاجی موسی
Micromechanical constitutive modeling of tensile and cyclic behaviors of nano-clay reinforced metal matrix nanocomposites
MECHANICS OF MATERIALS(2022)
عادل بصیری, فهمی زییری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Experimental investigation of fracture toughness of nanoclay reinforced polymer concrete composite: Effect of specimen size and crack angle
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS(2022)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9612169012, سجاد پیرمحمد, مصطفی حسنی نیاکی
Experimental study on mechanical properties of polypropylene nanocomposites reinforced with a hybrid graphene/PPg-MA/kenaf fiber by response surface methodology
JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS(2021)
9628519001, ^عبدالحسین فریدون, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Inverse dynamic finite element-optimization modeling of the brain tumor mass-effect using a variable pressure boundary
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9422173002, ^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, علیرضا کریمی
Crack initiation detection in crankshaft ductile cast iron based on information entropy of acoustic emission signals under tensile loading
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2021)
9428318001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, ^محمد آزادی*, سید محمد جعفری
پایش وضعیت چدن شکل پذیر با آنتروپی انتشار صوت حین بارگذاری کششی: گزارش پارامتر انرژی
صوت و ارتعاش(2021)
9428318001, ^محمد آزادی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, سید محمد جعفری
Shape memory and mechanical properties of polycaprolactone/polypropylene carbonate nanocomposite blends in the presence of G-POSS nanoparticles
EXPRESS POLYMER LETTERS(2021)
9311172001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^عبدالحسین فریدون, حسین علی خنکدار
Experimental analysis of mechanical properties of graphene/kenaf/ basalt reinforced hybrid nanocomposites using response surface methodology
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2021)
9628519001, ^عبدالحسین فریدون, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
In situ encapsulation technique for fabrication of self‐healing thermosetting polyurethane with tungsten (VI) chloride
POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES(2021)
9218316004, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^عبدالحسین فریدون, نادره گلشن ابراهیمی
Free vibration of piezoelectric boron nitride nanotube-based composite cylindrical micropanel embedded in an elastic medium subjected to electric potential via modified strain gradient theory
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2020)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, میثم بیگدلی یگانه, 9411169004, مرتضی خادمی کوهی
Experimental investigation on self-activated healing performance of thermosetting polyurethane prepared by tungsten (VI) chloride catalyst
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2020)
^عبدالحسین فریدون, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9218316004, نادره گلشن ابراهیمی (استاد مشاور)
Thermal vibration analysis of SMA hybrid composite double curved sandwich panels
COMPOSITE STRUCTURES(2019)
محمد نجاتی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9611172002, Rossana Dimitri, Francesco Tornabene*
Delamination Analysis in Composite Root of a Carbon-Layer Reinforced Wind Turbine Blade
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9521172001, حمید اختراعی طوسی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Tensile loading rate effect on mechanical properties and failure mechanisms in open-hole carbon fiber reinforced polymer composites by acoustic emission approach
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2019)
^محمد آزادی*, حسن سیار, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
Clustering effect on damage mechanisms in open-hole laminated carbon/epoxy composite under constant tensile loading rate, using acoustic emission
COMPOSITE STRUCTURES(2018)
حسن سیار, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
Identification of mechanical and damage parameters of composite laminates based on a CPAM method
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES(2018)
فرشید معصومی (دانشجوی ارشد فارغ التحصیل), ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, محمد جواد کوکبی (دانشجوی دکتری فارغ التحصیل)
A proper lifting scheme wavelet transform for vibration-based damage identification in composite laminates
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^محمدرضا آشوری, 9011164006
ساز و کارهای خرابی در کامپوزیت های چند لایه سوراخ دار تحت بارگذاری کششی با استفاده از انتشار صوت
علوم و فناوری کامپوزیت(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, حسن سیار, ^محمد آزادی, سید محمد جعفری
ارتعاشات صفحات گرافن با اثر نیروی محوری در محیط الاستیک بر اساس الاستیسیته غیر‌موضعی و تئوری مرتبه سوم برشی
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9311169001
Damage identification in composite laminates using a hybrid method with wavelet transform and finite element model updating
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2018)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
بررسی رفتار رشد ترک در همبسته آلومینیوم مورد استفاده در قطعات موتور، با استفاده از روش انتشار صوت
تحقیقات موتور(2017)
9412169011, 9311821004, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری, امیر مافی
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(2017)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006
تاثیر میرایی بر پاسخ غیرخطی ارتعاشات اجباری نانوکامپوزیت های زمینه گرافنی
علوم و فناوری کامپوزیت(2017)
رضا معدولیت, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, قاسم محمد حنیفه
روش عددی برای پیش بینی عمر خستگی تحت بارگذاری های نامتناسب
مهندسی مکانیک مدرس(2017)
حسن منصوری, 9111169003, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Sensitivity Analysis of a CPAM Inverse Algorithm for Composite Laminates Characterization
SHOCK AND VIBRATION(2017)
8911169009, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Evaluation of size effect on mixed-mode fracture behavior of epoxy/silica nanocomposites
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN(2017)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, جواد اکبردوست, 9111169007
An Efficient Modal Strain Energy-Based Damage Detection for Laminated Composite Plates
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS(2017)
^محمدرضا آشوری*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, 9011164006
تکنیک بهینه سازی نوین بر مبنای ارتعاشات برای شناسایی توزیع ثوابت الاستیک و توان کسر حجمی ورق‌های مستطیلی مدرج تابعی
مهندسی مکانیک مدرس(2016)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, محمد مرادی گلستانی
افزایش پایداری به نویز در شناسایی پارامترهای عیب تورق در صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش هیبریدی
علوم و فناوری کامپوزیت(0)
^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9011164006
تاثیر میرایی بر پاسخ غیرخطی ارتعاشات اجباری نانوکامپوزیت های زمینه گرافنی
علوم و فناوری کامپوزیت(0)
رضا معدولیت, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, قاسم محمد حنیفه
عیب‌یابی در صفحات کامپوزیت چندلایه با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک
مجله صوت و ارتعاش.(2022)
محتشم خان‌احمدی, ^مجید قلهکی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, مرتضی خادمی کوهی
Fatigue crack initiation detection in ductile cast iron crankshaft under rotating bending fatigue test using the acoustic emission entropy method
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2023)
9428318001, ^محمد آزادی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, سید محمد جعفری
Computational intelligent optimization approach based on Particle Swarm Optimization and Extended Finite Element Method for high-cycle fatigue life extension
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2023)
9511172004, ^علی قدوسیان*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
An investigation into the tensile and impact strength of hybrid nanocomposites reinforced with graphene, kenaf fiber, and basalt fiber
Journal of Natural Fibers(2022)
9628519001, ^عبدالحسین فریدون, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
A bond-based peridynamics model based on variable material properties for modeling elastoplastic behavior
Materials Today Communications(2023)
9521172001, ^میثم شکوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Evaluation of fatigue performance of filled and unfilled natural rubber/styrene‐butadiene rubber composites
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE(2023)
9511172001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^محمد علی حاجی موسی
A position- and time-dependent pressure profile to model viscoelastic mechanical behavior of the brain tissue due to tumor growth
COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2023)
9422173002, ^محمدرضا آشوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, علیرضا کریمی
Energy absorption investigation of octagonal multi-layered origami thin-walled tubes under quasi-static axial loading
INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS(2023)
9611574001, ^امیر نجیبی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Reinforcement of cracked aluminum plates using polymeric composite patches embedded with prestressed SMA wires
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS(2023)
9611172003, محمودمهرداد شکریه*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
A new semi-numerical method for calculation of the critical J-integral
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering(2023)
9611172003, محمودمهرداد شکریه*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
تحلیل و بررسی اثر چیدمان لایه ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته های استوانه ای FML بر بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف
صوت و ارتعاش(2023)
مرتضی خادمی کوهی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, امین فرخ آبادی, محمدرضا محمد علیها, محمود جدی
بررسی اثر برهمکنش سیال – سازه بروی ارتعاشات پوسته های استوانه ای چند لایه الیافی – فلزی با لایه محرک پیزوالکتریک و سنسور تعبیه شده
مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند(2023)
مرتضی خادمی کوهی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, امین فرخ آبادی, محمدرضا محمدعلیها, محمود جدی
مدلسازی ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری رچتینگ با تئوری کریستال پلاستیسیته با کاربرد استفاده در قطعات موتوری
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
عادل بصیری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
تحلیل حساسیت عوامل تاثیرگذار بر عمر خستگی ترکیب لاستیک طبیعی/ لاستیک بوتادین استایرن/نانوکلی
سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2022-05-10)
علی بخشی زاده*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, ^محمد علی حاجی موسی
معرفی آنتروپی انتشار صوت برای شناسایی ترک در چدن شکل پذیر تحت بارگذاری خمش سه نقطه به عنوان یک روش آزمون غیرمخرب
هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران(2022-03-02)
9428318001, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
بررسی پدیده تورق در ساختار کامپوزیت چندلایه ای مورد استفاده در پره توربین بادی
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9521172001, حمید اختراعی طوسی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
بررسی تاثیر نسبت فشار کمپرسور بر عملکرد سیکل توربین گاز محوری
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9611821003, 9511821006, حبیب الله محمدی فیضی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, هامون پورمیرزا آقا
تحلیل داده های انتشار صوت به منظور بررسی رفتار رشد ترک در آلیاژ آلومینیوم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
حسن سیار, محسن علی زاده, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
A Comparison between Acoustic Emission Approach and Vibration Analysis in Detection of Failure Mechanisms in Carbon/Epoxy Composites
The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics(2018-02-13)
^محمد آزادی*, 9412169011, 9311821004, 9411821003, اشکان موسویان, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری, ^میثم شکوری
Determination of mechanical constants of unidirectional glass/epoxy composite plates by using modal test
بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، اردیبهشت ۹۶(2017-05-02)
8911169009, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
Stacking sequence identification of thin and thick laminated composite plates by vibration analysis and an inverse method
بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، اردیبهشت ۹۶(2017-05-02)
8911169009, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*
FATIGUE LIFE PREDICTION IN SYMMETRIC COMPOSITE LAMINATES BASED ON MICROMECHANICAL APPROACH
16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture(2016-05-24)
9211172003, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, ^عبدالحسین فریدون
NUMERICAL MODIFICATION FOR FATIGUE LIFE PREDICTION UNDER ASYMMETRIC LOADING
16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture(2016-05-24)
9111169003*, حمید منصوری, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
مروری بر نانو کامپوزیت های پلیمری خود ترمیم مبتنی بر روش کپسوله سازی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, 9218316004
A novel optimization technique for identifying stacking sequence and elastic constants in composite laminates
کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی (X-MECH 2016)(2016-02-16)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, محمد مرادی گلستانی
بررسی و شبیه سازی نویز الکترومغناطیسی موتور الکتریکی مغناطیس دائم
دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2022-12-14)
9911169003, ^امیر نجیبی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
تعيين تنش هاي پسماند بين لپه اي در كامپوزيت ها
اكبرزاده محمد(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خواص مكانيكي در كاموزيتهاي لايه اي به كمك آناليز مودال
معصومي فرشيد(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز تنش در كامپوزيت هاي لايه اي به كمك تئوري لايه كربن
رضواني مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عسكري اويس(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صلواتي سعيد(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خياط حسينعلي(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خرابي ناشي از ترك هاي ماتريسي تحت بار خستگي در مواد مركب لايه اي با استفاده از ديدگاه مايرومكانيك
عبدالملكي رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل فعال ورق كامپوزيت كوپل شده با محرك پيزوالكتريك
حسين پوريان طاهري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندازه بر شكست شبه ترد در حالت مود تركيبي
غفاري ياسر(تاریخ دفاع: 1394/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي پلاستيسته سيكلي تحت بارگذاري نامتناسب
بابائي سعيد(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عمق و اندازه عيب تورق در صفحات كامپوزيتي بر اساس استفاده همزمان تبديل ويولت و بروز رساني مدل المان محدو
كوكبي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1395/12/04) ، مقطع : دكتري
تكنيك ارتعاشي معكوس به منظور شناسايي ثوابت الاستيك ورق‌هاي كامپوزيت
چالاكي عبدالوحيد(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي بار كمانش پوسته هاي FGM تقويت شده تحت بار ترمومكانيكي
حسيني سيد محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضرايب شدت تنش بر اساس انتگرال برهم كنش در مواد كانپوزيتي
گلباخي مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه وبررسي اثر سفتي ناشي از تركهاي ماتريسي بر پاسخ چند لايه هاي متعامد سوراخ دار تحت بار كششي
شجريان مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز كمانش پوسته هاي نانو كامپوزيت مدرج شده
رحماني علي(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناپايداري ديناميكي نانو تيرها تحت اثر نيروهاي الكترواستاتيك و واندروالس
خراميده مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و شبيه سازي كامپوزيت پلي يورتان خود ترميم به روش كپسوله سازي و بررسي خواص مكانيكي و رفتار شكست آن
اميني نژاد رضا(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
پيش بيني رفتار شكست شيار كليدي شكل در پليمرهاي پلي آميد
صباغيان مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي براي آناليز كمانش صفحات كامپوزيت
بيگدلي يگانه ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ارتعاشات نانو كامپوزيتي نيتريد بور با در نظر گرفتن اثرات الكتريكي و مغناطيسي
چلويان الهام(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مكانيزم هاي خرابي در كامپوزيت تحت نرخ بار گذاري مختلف با استفاده از روش انتشار صوت
سيار حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز ارتعاشات آزاد صفحات گرافن دو لايه با استفاده از نظريه تغيير فرم برشي غير موضعي واقع در محيط الاستيك
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عمر خزشي در نانو كامپوزيت هاي زمينه پليمري
صلحي رج مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حذف لايه ها بر خواص مكانيكي در صفحات ساخته شده از مواد مركب
ميرزارضي رهقي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر اندازه برروي چقرمگي شكست مود تركيبي بتن هاي پليمري
عبدي اقدم علي(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و تست سازه هاي ساندويچي ساخته شده از مواد مركب تحت بارگذاري مكانيكي
افشار موحد رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص عيب سايش دندانه در جعبه دنده به روش هاي تجزيه مود تجربي و تبديل موجك
كردي محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي رفتار رچتينگ در آلياژ هاي سبك ريخته گري منيزيم و آلومينيوم با مدل هاي ريز ساختاري چند مقياسي
بصيري عادل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي¬پروپيلن تقويت شده با الياف كوتاه هيبريدي كنف/ بازالت
ميرزائي جابر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامتر هاي فرآيند پرينت 4بعدي بر روي خاصيت حافظه شكلي نمونه آگزتيك پلي لاكتيك اسيد ( PLA)
واعظ شهيدي سيدحسام الدين(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامتر هاي فرآيند پرينت 4بعدي بر روي خاصيت حافظه شكلي نمونه آگزتيك پلي لاكتيك اسيد ( PLA)
واعظ شهيدي سيدحسام الدين(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي خواص مكانيكي هيبريد آلومينيوم/نانو كامپوزيت اپوكسي-الياف كربن و نانوسيليكا
عابدنژاد مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي كار ضروري شكست ورق هاي آلومينيوم تهيه شده با فرآيند نورد تجمعي
بينش طريق سيدعلي(تاریخ دفاع: 1401/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مکانیک پیشرفته مواد مرکب و عناصر سازه ای
مکانیک پیشرفته مواد مرکب و عناصر سازه ای
بررسی اثر حضور آکریلونیتریل بوتادین استایرن مالئیک انهیدرید بر خواص حافظه شکلی و مکانیکی ترکیب پلی یورتان و آکریلونیتریل بوتادین استایرن و نانوکامپوزیت آن(ناظر)
(2018-03-12)
بررسی رفتار خزش دما بالا در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN713C با ارائه مدل تخمین عمر(ناظر)
(2016-12-05)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مقاومت مصالح 1   (687 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
مقاومت مصالح 2   (634 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
طراحی اجزاء 2   (500 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
استاتیک   (599 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک عمومی
طراحی اجزاء 1   (778 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک عمومی
مواد مرکب پیشرفته   (630 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
مکانیک محیط پیوسته 1   (548 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
خزش، خستگی و شکست   (720 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
آزمایشگاه مقاومت مصالح   (739 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
ghasemi@semnan.ac.ir
(+98)2331532349

فرم تماس